Polityka prywatności Biznes Innovation s.c.

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Biznes Innovation s.c. to firma doradcza oferująca innowacyjne usługi i rozwiązania teleinformatyczne dla firm. Podstawą naszej działalności jest kontakt z firmami w celu nawiązania współpracy biznesowej i realizacji umów. W związku z tym gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe pracowników zainteresowanych firm, na zasadach opisanych w tym dokumencie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Biznes Innovation s.c., z siedzibą w 05-270 Marki, ul. Geodetów 13, Polska. Z ADO Biznes Innovation można kontaktować się pisemnie, na adres siedziby, lub na adres email: privacy@biznesinnovation.com.

Rodzaj, cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Oferta Biznes Innovation jest skierowana wyłącznie do firm, więc gromadzimy jedynie niezbędne służbowe informacje kontaktowe, nie gromadzimy żadnych informacji prywatnych.

Dane gromadzimy i przetwarzamy w następujących celach:

  1. Przygotowanie, zawarcie i realizacja umów na dostarczenie produktów i usług. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy.
  2. Badanie potrzeb i bezpośrednie oferowanie i marketing produktów i usług Administratora. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. Marketing rozwiązań i usług Administratora lub innych podmiotów - partnerów Administratora. Podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
  4. W celach archiwalnych, dowodowych, prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  5. Rekrutacja pracowników Administratora. Podstawą przetwarzania jest zgoda kandydatów
  6. Zatrudnienie pracowników Administratora. Podstawą przetwarzania są wymogi Prawa Pracy.

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane przechowujemy w okresie, w którym zachodzą przesłanki odpowiednich podstaw przetwarzania. W szczególności, w przypadku prawnej niezbędności lub konieczności dochodzenia roszczeń dane są przechowywane do czasu przedawnienia lub upłynięcia prawnie wymaganych okresów archiwizacji. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane przestaną być przetwarzane po zgłoszeniu sprzeciwu. W przypadku udzielonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Profilowanie

ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przekazywanie danych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, przetwarzającym je zgodnie z poleceniami Administratora i na podstawie odpowiednich umów z Administratorem zawartych dla realizacji celów opisanych powyżej.

Dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym do realizacji celów opisanych powyżej, tylko jeżeli zostanie wyrażona odrębna zgoda na takie działanie.

Dane osobowe mogą być też przekazane osobom trzecim, jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa.

Administrator do przetwarzania danych osobowych stosuje wirtualne systemy informatyczne renomowanych dostawców. Właściwe serwerownie mogą znajdować się w innych krajach. W związku z tym przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator współpracuje jedynie z dostawcami systemów stosującymi zapisy umowne zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz uczestniczą w programie Privacy Shield zatwierdzonym przez Komisję Europejską.

Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych

Firma stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. W tym celu zostały wprowadzone i udokumentowane odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia systemów informatycznych. Prawa dostępu do przetwarzanych danych osobowych zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dane przekazane nam niezgodnie z naszą polityką, np. dane przypadkowe lub prywatne dane osób fizycznych, są niezwłocznie i trwale usuwane.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak podania danych kontaktowych (email, telefon, adres) uniemożliwi zawarcie umowy, świadczenie umów i inne bezpośrednie kontakty.

Przysługujące prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Masz prawo cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych przekazanych wcześniej Administratorowi. Na żądanie zostaną one udostępnione w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

Przysługuje Co również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Biznes Innovation, 2020-02-14